Tečna validacija modela u ASP.NET Coreu uz FluentValidation

Dvorana 2

Čest pristup za validaciju modela u ASP.NET Coreu je definiranje validacijskih pravila pomoću atributa u POCO klasama. Na ovom predavanju imat ćete priliku upoznati jedan drugi pristup rješavanju problema validacije – kroz korištenje fluent API-ja i lambda izraza, što nam omogućuje FluentValidation library.

Track 2